Chi phí dự tính

Chi phí dự tính
Giá xe
Lệ phí trước bạ (12%)
Phí Biển Số
Lệ phí kiểm định
340.000
Lệ phí sử dụng đường bộ/năm
1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm nhân sự/năm
490.000
Tổng chi phí dự tính

(*) Khu vực II: Gồm các thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã.
(*) Khu vực III: Gồm các khu vực khác ngoài Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực II nêu trên.
(*) Mức biểu phí trên đây là tạm tính, không phải báo giá chính thức và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế, và các bên liên quan. Để có thông tin và bảng tính chi phí chính xác, vui lòng liên hệ Hotline